این پست نظرات را در روش های زیر آزمایش می کند.

  • نظرات موضوعی تا ۱۰ سطح عمیق
  • نظرات پالایش شده (تنظیم تنظیمات> بحث> تجزیه نظرات به صفحات به ۵ نظر بالا در هر صفحه)
  • علامت گذاری / قالب بندی نظر
  • نظر دادن تصاویر
  • ویدئوهای مورد نظر
  • نظرات نویسنده
  • گراواتورها و پیش فرض ها
(۰)