فرمت پست : نقل و قول

من یک استراتژی جدید برای شما پیشنهاد می کنم … بگذارید ووکی برنده شود.

سی سی